Verenigingsondersteuning

Geschreven door Margit Velds op .
Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet toch weer een aantal versoepelingen aan, waaronder ook 1 voor de sport. Vanaf 3 maart mogen mensen tot en met 26 jaar met meer dan 2 personen samen buiten sporten op de sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team op de eigen sportaccommodatie. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.
Voor alle leeftijden geldt: er wordt geen competitie gespeeld, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle geldende maatregelen voor de sport op dit moment en vanaf 3 maart. 

Welke compensatieregelingen voor mijn club?

Hier volgt een geactualiseerd overzicht van alle landelijke regelingen ter compensatie van de COVID-19 maatregelen.Op zoek naar een breder overzicht van subsidies en fondsen niet COVID-19 gerelateerd? Ga dan naar onze website!Twijfel je of jouw vereniging wel in aanmerking komt? Neem contact op met de betreffende instantie, of neem gerust contact op met je sportconsulent van Team Verenigingsondersteuning.


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.2)

Status: het aanvraagloket is open tot en met 14 maart 2021. 

Regeling in het kort
Vanaf 15 februari kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in het eerste kwartaal van 2021. Voorwaarde is een omzetdaling van tenminste 20% ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom.De volledige voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWV, waar de tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Status: Het aanvraagloket is open tot 30 april 2021 (17:00 uur).

Regeling in het kort 
Naast een regeling voor de loonkosten is er ook een regeling voor de vaste lasten van een onderneming, of in dit geval, een sportclub. Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal €3.000 vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op de TVL.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen is te vinden via de website van RVOLet op! 
Het combineren van TVL-regeling en TASO is niet toegestaan. Als vereniging heb je zelf de keuze voor 1 van de 2 regelingen te kiezen. De TASO-regeling heeft een budget van 29 miljoen en zal bij overschrijding naar rato worden verdeeld.


Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) 

Status: het aanvraagloket voor de TASO-Q4 is open tot en met 5 april 2021. 

Regeling in het kort 
Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs, die niet in aanmerking komen voor de TVL, en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het 4e kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van tenminste € 1.500. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €12.500. Voor de regeling is €29 miljoen beschikbaar.

Let op! 
Het combineren van TVL-regeling en TASO is niet toegestaan. Als vereniging heb je zelf de keuze om voor 1 van de 2 regelingen te kiezen. Let op: de TASO-regeling heeft een budget van 29 miljoen en zal bij overschrijding naar rato worden verdeeld.


Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Status: op 9 maart opent het aanvraagloket voor de TVS voor de gederfde huurinkomsten in Q4 2020 (1 oktober t/m 31 december 2020). 

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Er is 30 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Informatie over de regeling is te vinden op de website van DUS-I.


Borgstelling Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 

Status: betreft een doorlopende regeling.

Regeling in het kort 
Sportclubs met liquiditeitsproblemen kunnen een borgstelling voor een noodkrediet aanvragen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Met zo’n noodkrediet kan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade, veroorzaakt door de corona-maatregelen, op te vangen en te spreiden over de komende jaren. Meer informatie hierover is te vinden op de website van SWS.De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)Per 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking met gevolgen voor o.a. sportverenigingen en -stichtingen. De WBTR heeft vooral betrekking op het bestuur van een vereniging.Met deze nieuwe wet wil de overheid voorkomen dat verenigingen en stichtingen schade ondervinden door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere mogelijke ongewenste activiteiten van bestuursleden.Dat de WBTR per 1 juli a.s. in werking treedt, betekent niet dat alle te nemen acties al moeten zijn uitgevoerd. Per 1 juli start de overgangstermijn van 5 jaar waarbinnen de voorgeschreven acties moeten zijn vastgelegd bij de notaris. Er zijn verschillende organisaties actief die tegen betaling begeleiding en/of een stappenplan bieden bij het traject naar het voldoen aan de verplichtingen van de WBTR.

Wat verandert er?

1. Statutenwijziging
De statuten moeten een bepaling gaan bevatten die vermeldt wie beslissingsbevoegd is/zijn indien de bestuursleden zelf geen beslissing meer mogen of kunnen nemen (ontstentenis en belet van besturen). Het doorvoeren van deze wijziging moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging.

2. Besturen volgens de (nieuwe) eisen van de wet
De volgende nieuwe wettelijke bepalingen moeten tot de praktijk van het besturen van een vereniging gaan behoren:• Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de organisatie. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.• Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.

• Een bestuurder mag meer dan één stem hebben, maar mag niet méér stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering dan de andere bestuursleden tezamen.

• Indien de voordracht voor een bestuursfunctie 1 kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

3. Mogelijke wijzigingen m.b.t. het bestuur en het toezicht
De nieuwe wet vermeldt regels voor het aanstellen van een raad van toezicht indien een vereniging daartoe besluit. Ook biedt de WBTR de wettelijke grondslag voor het onderscheid tussen toezichthoudende en uitvoerende bestuurders van verenigingen en stichtingen.
4. Verdere maatregelen voor beperking risico van aansprakelijkheid bestuurders
In geval van faillissement is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk indien het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem/haar te wijten is en dat hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.Meer informatie is te vinden op de website van de KNVB. Een webinar over de WBTR is hier te vinden.De gemeente Den Haag ziet de inwerkingtreding van de WBTR als een goede gelegenheid de statuten van je vereniging tegen het licht te houden. Neem voor vragen over de WBTR contact op met je sportconsulent.

Lees verder  ›Live verkiezingsdebat 4 maartOp donderdag 4 maart van 16.00 tot 17.30 uur organiseren de sportbonden en NOC*NSF samen met meer dan 24 partners uit de zorg-, welzijn-, onderwijs-, en sport- en beweegsector een verkiezingsdebat vanuit Nieuwspoort  over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’. Ben je een bestuurder, vrijwilliger, sporter of wil je de uitzending van dit verkiezingsdebat online live volgen? Meld je dan aan!Lees verder  ›

Handige websites
Ondersteuningsmogelijkheden vanuit gemeente Den Haag
Q & A voor sportverenigingen van gemeente Den Haag 
Coronavirus en sport – NOC*NSF  Routekaart heropening Sport – NOC*NSFClubbase – Online omgeving waar je kennis, tools & opleidingen vindt.Lees verder  ›

De Sporttafel wordt gemaakt door:

Sportclubs, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners van de regio Den Haag.

De Sporttafel wordt ondersteund door: Rabobank Regio Den Haag en de gemeente Den Haag